Transformation Capacities

 

Description Jammu Kashmir Ladakh Total
No MVA No MVA No MVA No MVA
220/132 KV Grid Stations 6 2030 5 1700 0 0 11 3730
132/33 KV Grid Station 29 1922 26 2281 0 0 55 4203
132/66 KV Grid Station 0 0
66/33/11 KV Sub Station 3 61.5 0 0 0 0 3 61.5
66/11 KV Sub Station 35 336.6 0 0 10 81.9 45 418.5
66/6.6 KV Sub Station 4 20 0 0 0 0 4 20
33/11 KV Sub Station 213 1788.4 222 2628 0 0 435 4416.4
33/6.6 KV Sub sation 4 27.9 7 78.85 0 0 11 106.75
33/0.4 KV Sub Station 1 5 7 62.55 0 0 8 67.55
11/0.43 KV Sub Station 25857 2719.554 23449 3766.79 831 74.146 50137 6560.49
6.6/0.43 KV Sub Station 104 13.01 322 81.35 0 0 426 94.36
11 KV Feeder 889 783 49 1721 0
6.6 KV Feeders
Jammu Province
S. No Name of Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 220 KV Lines
No MVA/tfm MVA
1 400/220 KV Kishenpur 9 105 945 945
S. No Name of Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 132 KV Lines
No MVA/tfm MVA
1 220/132 KV Gladni 3 133.33 400 710 7
1- 3 Ph 160 160
1- 3 Ph 150 150
2 220/132 KV Udhampur 6 40 240 240 5
3 220/132 KV Hiranagar 3 66.67 200 320 4
3 40 120
4 220/132 KV Barn 1- 3 Ph 160 160 320 2
1- 3 Ph 160 160
5 220/132 KV Bishnah 1- 3 Ph 160 160 320 1
1- 3 Ph 160 160
6 220/132 KV Ramban 3 40 120 120 2
Total     2030 2030 21
S. No 132/66 KV Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 66 KV Feeders
No MVA/tfm MVA
1 132/66 KV Kathua 2 50 100 120 3
1 20 20
2 132/66 KV Hiramagar 1 50 50 72.5 3
3 7.5 22.5
3 132/66 KV Samba 2 50 100 100 2
Total 9   292.5 292.5 50
S. No 132/33 KV Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 33 KV Feeders
No MVA/tfm MVA
1 132/33 KV Gladni 3 50 150 150 5
2 132/33 KV Bari Brahmana 2 50 100 131.5 6
1 31.5 31.5
3 132/33 KV Miran Sahib 1 50 50 90 4
2 20 40
4 132/33 KV Janipur 2 50 100 100 7
5 132/33 KV Canal 2 50 100 100 6
6 132/33 KV Akhnoor 1 20 20 70 6
1 50 50
7 132/33 KV Jajjar Kotli 2 31.5 63 63 7
8 132/33 KV Udhampore 1 50 50 70 4
1 20 20
9 132/33 KV Batote 1 15 15 35 4
1 20 20
10 132/33 KV Khellani 2 20 40 40 2
11 132/33 KV NHPC Dulhasti 1 20 20 20 1
12 132/33 KV Sidhra 2 20 40 40 3
13 132/33 KV Barn 1 20 20 70 2
1 50 50
14 132/33 KV Rajouri 3 20 60 60 5
15 132/33 KV Kalakote 1 50 50 50 1
16 132/33 KV Bari Brahamna-II 2 50 100 100 2
17 132/33 KV Draba 2 20 40 40 1
18 132/33 KV Gangial 1 50 50 50 3
19 132/33 KV Manpur 1 50 50 50 3
20 132/33 KV Bishnah 2 50 100 100 2
21 132/33 KV Ramban 1 20 20 20 3
22 132/33 KV Katra 1 50 50 50 3
23 132/33 KV Chandak 1 20 20 20 2
24 132/33 KV Pounichak 1 50 50 50 1
25 132/33 KV Jourian 1 20 20 20 1
26 132/33 KV Kishtwar 2 20 40 40 3
Total 47   1629.5 1629.5 87
Kashmir Province
S. No Name of Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 220 KV Lines
No MVA/tfm MVA
1 400/220 KV Wagoora 12 105 1260 1260
S. No Name of Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 132 KV Lines
No MVA/tfm MVA
2 220/132 KV Pampore 9 50 450 450 4
3 220/132 KV Zainakote 9 50 450 450 6
4 220/132 KV Mir Bazar 6 53.33 320 320 8
5 220/132 KV Budgam 6 53.33 320 320 0
6 220/132 KV Delina 3 53.33 160 160 2
Total     1700 1700 20
S. No 132/33 KV Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 33 KV Feeders
No MVA/tfm MVA
1 132/33 KV Bemina 3 50 150 185.64 6
6 5.94 35.64
2 132/33 KV Wanpoo 1 50 50 120 6
2 20 40
2 15 30
3 132/33 KV Amargarh 1 50 50 95 6
1 20 20
2 12.5 25
4 132/33 KV Habak 2 50 100 120 6
1 20 20
5 132/33 KV Pampore 9 16.67 150 200 10
1 50 50
6 132/33 KV Pattan 2 50 100 120 4
1 20 20
7 132/33 KV Chashmashahi 1 50 50 105 4
2 20 40
1 15 15
8 132/33 KV Rawalpora 1 50 50 110 6
3 20 60
9 132/33 KV Armpora 2 20 40 90 3
1 50 50
10 132/33 KV Waganpora 6 25 150 200 5
1 50 50
11 132/33 KV Zainakote 3 25 75 75 3
12 132/33 KV Awantipora 3 25 75 125 6
1 50 50
13 132/33 KV Lassipora 3 25 75 75
14 132/33 KV Badampora 1 50 50 66 1
1 16 16
15 132/33 KV Kangan 2 20 40 40 3
16 132/33 KV Shree 1 50 50 50 3
17 132/33 KV Mattan 1 50 50 50 2
18 132/33 KV Vilgam 2 20 40 40 1
19 132/33 KV Khunmoh 1 50 50 50 3
20 132/33 KV Tethar 1 50 50 50 3
21 132/33 KV Budgam 1 50 50 50 4
22 132/33 KV Lisser 1 50 50 50 3
23 132/33 KV Vilgam 1 50 50 50 3
24 132/33 KV Magam 1 50 50 50 4
25 132/33 KV Shopian 1 50 50 50 4
26 132/33 KV Delina 1 50 50 50 2
Total 78   2266.67 2266.64 101
Ladakh Region
S. No 132/66 KV Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 66 KV Feeders
No MVA/tfm MVA
1 220/66 KV Drass 1-3 Ph 50 50 50 1
2 220/66 KV Kargil 2- 3 Ph 50 100 100 8
3 220/66 KV Kalasti 1-3 Ph 50 50 50 7
4 220/66 KV Leh 2- 3 Ph 50 100 100 6
  Total 6   300 300 22
Grid ID Grid Name Primary Voltage Secondary Voltage Total Capacity (MVA) Capacity in Use (MVA) Spare Capacity (MVA)
1 JANIPUR 132kV 33KV 100 91.52 8.48
2 CANAL 132KV 33KV 100 89.92 10.08
3 POUNICHAK 132KV 33KV 50 38.4 11.6
4 AKHNOOR 132KV 33KV 70 57.66 12.34
5 JHAJJARKOTLI 132KV 33KV 63 48 15
6 GLADNI 132KV 33KV 150 128 22
7 MIRAN-SAHIB 132kV 33KV 90 73.5 16.5
8 BARIBHRAMANA-I 132KV 33KV 131.5 95.63 35.87
9 KAHUA 132KV 66KV 120 121.8 0
10 UDHAMPUR 132KV 33KV 70 55 15
11 RAMBAN 132KV 33KV 20 18.06 1.94
12 BATOTE 132KV 33KV 35 57.2 0
13 KHELLANI 132kV 33KV 40 18.29 21.71
14 KISHTWAR 132KV 33KV 40 16.02 23.98
15 BISHNAH 132KV 33KV 100 53 47
16 RAJOURI 132KV 33KV 60 46 14
17 CHANDAK 132KV 33KV 20 0 0
18 DRABA 132KV 33KV 40 36 4
19 JOURIAN 132kV 33KV 20 18 2
20 KALAKOTE 132KV 33KV 50 42 8
21 BARN 132KV 33KV 70 59 11
22 KATRA 132KV 33KV 50 26 24
23 HIRANAGAR 132KV 66KV 50 42.1 7.9
24 GANGYAL 132KV 33KV 50 48 2
25 SAMBA 132KV 66KV 100 59 41
26 BARIBHRAMANA-II 132KV 33KV 100 64.98 35.02
27 SIDHRA 132KV 33KV 40 13.4 26.6
28 MAHANPUR 132KV 33KV 50 28 22
29 DELINA 132KV 33kV 50 29.8 20.2
30 BUDGAM 132kV 33kV 100 56 44
31 KULGAM 132KV 33KV 70 49.71 20.29
32 MATTAN 132KV 33KV 50 54.63 -4.63
33 MAGAM 132KV 33KV 50 49.14 0.86
34 SHEERI 132KV 33KV 50 50.86 -0.86
35 SHOPIAN 132KV 33KV 50 29.71 20.29
36 WANGANPORA 132KV 33KV 200 140.57 59.43
37 KANGAN 132KV 33KV 40 27.43 12.57
38 KHONMOH 132KV 33KV 50 46.29 3.71
39 BEMINA 132KV 33KV 150 150.86 -0.86
40 HABAK 132KV 33KV 120 130.29 -10.29
41 CHESHMASHAHI 132KV 33KV 105 98.86 6.14
42 BADAM PORA 132KV 33KV 66 62.86 3.14
43 RAWAL PORA 132KV 33KV 110 118.86 -8.86
44 PAMPORE 132KV 33KV 200 186.86 13.14
45 AWANTIPORA 132KV 33KV 125 98.86 26.14
46 LASSIPORA 132KV 33KV 75 82.69 -7.69
47 LISSAR 132KV 33KV 50 45.14 4.86
48 WANPOH 132KV 33KV 130 131.43 -1.43
49 AMAR GARH 132KV 33KV 95 91.43 3.57
50 KUPWARA 132KV 33KV 90 78.29 11.71
51 VILGAM 132KV 33KV 50 34.29 15.71
52 PATTAN 132KV 33KV 120 88 32