EM&RE Kashmir Wing

S. No Name of Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 220 KV Lines
No MVA/tfm MVA
1 400/220 KV Wagoora 12 105 1260 1260
S. No Name of Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 132 KV Lines
No MVA/tfm MVA
2 220/132 KV Pampore 9 50 450 450 4
3 220/132 KV Zainakote 9 50 450 450 6
4 220/132 KV Mir Bazar 6 53.33 320 320 8
5 220/132 KV Budgam 6 53.33 320 320 0
6 220/132 KV Delina 3 53.33 160 160 2
Total     1700 1700 20
S. No 132/33 KV Grid Sub Station Transforamation Capacity Total MVA No of 33 KV Feeders
No MVA/tfm MVA
1 132/33 KV Bemina 3 50 150 185.64 6
6 5.94 35.64
2 132/33 KV Wanpoo 1 50 50 120 6
2 20 40
2 15 30
3 132/33 KV Amargarh 1 50 50 95 6
1 20 20
2 12.5 25
4 132/33 KV Habak 2 50 100 120 6
1 20 20
5 132/33 KV Pampore 9 16.67 150 200 10
1 50 50
6 132/33 KV Pattan 2 50 100 120 4
1 20 20
7 132/33 KV Chashmashahi 1 50 50 105 4
2 20 40
1 15 15
8 132/33 KV Rawalpora 1 50 50 110 6
3 20 60
9 132/33 KV Armpora 2 20 40 90 3
1 50 50
10 132/33 KV Waganpora 6 25 150 200 5
1 50 50
11 132/33 KV Zainakote 3 25 75 75 3
12 132/33 KV Awantipora 3 25 75 125 6
1 50 50
13 132/33 KV Lassipora 3 25 75 75
14 132/33 KV Badampora 1 50 50 66 1
1 16 16
15 132/33 KV Kangan 2 20 40 40 3
16 132/33 KV Shree 1 50 50 50 3
17 132/33 KV Mattan 1 50 50 50 2
18 132/33 KV Vilgam 2 20 40 40 1
19 132/33 KV Khunmoh 1 50 50 50 3
20 132/33 KV Tethar 1 50 50 50 3
21 132/33 KV Budgam 1 50 50 50 4
22 132/33 KV Lisser 1 50 50 50 3
23 132/33 KV Vilgam 1 50 50 50 3
24 132/33 KV Magam 1 50 50 50 4
25 132/33 KV Shopian 1 50 50 50 4
26 132/33 KV Delina 1 50 50 50 2
Total 78   2266.67 2266.64 101