Circle Jammu

220/132/33 KV, 2×160 +2×20 MVA, Barn Grid Station: STD-I JAMMU.
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Gharota 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Shamachak 1×6.3 6.3 1
33/11 KV R/S Batera 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Purkhoo 1×6.3 6.3 4
33/11 KV R/S Marh 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S Gajansoo 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Bhalwal 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S Thether 1×3.15 3.15 3
33/11 KV R/S Bantalab 1×10 10 7
33/11 KV R/S Jagti 1×10 10 5
132/33 KV,2×31.5 MVA, Jhajjar  Kotli  Sub Station, STD-I JAMMU
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Jhajjar Kotli 1×3.15 3.15 3
33/11 KV R/S Dansal 1×3.15 3.15 2
33/11 KV R/S Jandrah 1×6.3 6.3 6
33/11 KV R/S Battal 1×3.15 3.15 4
33/11 KV R/S S.M.V.D.U. 1X3.15 3.15 3
33/11 KV R/S Kakryal 2×1.6 3.2 5
33/11 KV R/S Phalata 1×6.3 6.3 5
33/11 KV R/S Phalantha 1×6.3 6.3 5
33/11 KV R/S Jib 1×3.15 3.15 3
33/11 KV R/S Panthal 1×6.3 6.3 6
132/33 KV, 1×70 MVA, Akhnoor Sub Station: STD-I Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Akhnoor 2×6.3 12.6 8
33/11 KV R/S Ranjan 2×2.5 5 2
33/11 KV R/S Siot 1×3.15 3.15 5
33/11 KV R/S Kanachak 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Paragwal-II 1×3.15 3.15 2
33/11 KV R/S Paragwal-I 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Burmal 1×10+1×6.3 16.3 2
33/11 KV R/S Jourian 1×10 10 4
33/11 KV R/S Sohal Bhalwal 1×3.15+1×10 13.15 2
33/11 KV R/S Tanda 1×5 5 3
33/11 KV R/S Balli Gulaba 1×3.15 3.15 3
33/11 KV R/S Chauki Chaura 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Maira Mandarian 1×3.15 3.15 2
132/33 KV, 2×10 MVA, Jourian Sub Station: STD-I Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy this month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Kaleeth 1×3.15 3.15 2
33/11 KV R/S Khour 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Chak Malal 1×6.3 6.3
33/11 KV R/S Pahariwala 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Pallanwala 1×3.15 3.15 2
33/11 KV R/S Jogwan 1×3.15 3.15 5
132/33 KV, 1×50 MVA, Pounichak  Sub Station: STD-I Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy this month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Gho-Manhasa 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Trilokpur* 1×6.3 6.3 1
33/11 KV R/S Talab Tillo* 2×10+1×3.15 23.15
33/11 KV R/S TOP* 1×10+1×6.3 16.3
220/132/33 KV, 710/400 MVA, Gladni  Grid Station: STD-I Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S  Boria 2×6.3 12.6 3
33/11 KV R/S Wazarat 1×10 10 4
33/11 KV R/S Dounthaly 1×10 10 7
33/11 KV R/S Residency 1×10+1×6.3 16.3 6
33/11 KV R/S Nanak Nagar 3×10 30 8
33/11 KV R/S JDA 3×10 30 8
33/11 KV R/S Railway Complex 2×10+1×6.3 26.3 6
33/11 KV R/S Transport Nagar 1×6.3 6.3 5
33/11 KV R/S Bathindi 2×10 20 5
33/11 KV R/S Channi Himmat. 2×10 20 8
33/11 KV R/S Sainik Colony. 2×6.3 12.6 4
132/33 KV, 2×50 MVA, Janipur Sub Station: STD-I Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Janipur 3×10 30 12
33/11 KV R/S Roopnagar 3×10 30 4
33/11 KV R/S New Subhash Nagar 1×10 10 4
33/11 KV R/S Muthi 2×10 20 5
33/11 KV R/S Udheywala 1×10 10 3
33/11 KV R/S Bohri 1×10 10 2
33/11 KV R/S Machallian 1×3.15 3.15 2
33/11 KV R/S Subhash Nagar 1×10+1×6.3 16.3 4
33/11 KV R/S New Sectt. 2×10 20 9
33/11 KV R/S Manda 1×10 10
33/11 KV R/S Sheetli 3×6.3+2×10 32.6 6
33/11 KV R/S Toll Post Nagrota 1×6.3 6.3 5
132/33 KV,2×50 MVA, Canal  Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Canal 2×10+1×6.3 26.3 6
33/11 KV R/S Satwari Cantt 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S New Satwari 3×10 30 8
33/11 KV R/S Ashok Nagar 1×10 10 5
33/11 KV R/S Denis Gate 2×10 20 2
33/11 KV R/S Company Bagh 2×10 20 4
33/11 KV R/S Parade 1×10 10 3
33/11 KV R/S Medical 2×10+1×6.3+1×3.15 29.45 8
33/11 KV R/S SSH 2×6.3 12.6 1
33/11 KV R/S Talab Tillo 2×10+1×3.15 23.15 2
33/11 KV R/S TOP 1×10+1×6.3 16.3 4
132/33 KV,1×20 MVA, Sidhra Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Sidhra 1×6.3 6.3 4
33/11 KV R/S Malhori Jagir 1×6.3 6.3 5
33/6.6 KV R/S Bahufort 2×6.3 12.6 6
33/11 KV R/S Bahufort 1×10 10 6
132/33 KV, 2×50 MVA,  Bari Brahamana-II (BB-II) Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S BB-II 2×10 20 4
33/11 KV R/S Kartholi 1×10 10 12
33/11 KV R/S Ratnu Chak 1×6.3 6.3 3
132/33 KV, 2×50+31.5 MVA, Grid Station Bari Brahamana-I (BB-I) Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy this month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S  Sarore 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S Jakh 1×10 10 3
33/0.4 KV R/S D C Raya 2×2.5 5
33/0.4 KV R/S Vijapur 1×10+1×6.3 16.3
33/0.4 KV R/S Ramgarh 1×63+1×10 73
33/11 KV R/S  BB-I 3×10 30 12
33/11 KV R/S Birpur Complex 1×10 10 3
33/11 KV R/S Smailpur 1×4 4 3
33/0.4 KV R/S Raya 1×5 5 3
132/33 KV, 1×50 MVA, Gangyal Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Config Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Trikuta Nagar 2×10 20 3
33/11 KV R/S Greater Kailash 1×10 10 4
33/11 KV R/S Gangyal 3×10 30 7
33/11 KV R/S Seora 2×6.3 12.6 4
33/11 KV R/S Babliana 2×10 20 4

 

Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S BB-II 2×10 5
33/11 KV R/S Kartholi 1×10 12
33/11 KV R/S Ratnu Chak 1×6.3 3
132/33 KV, 2×50 MVA, Samba Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
66/11 KV R/S SUMB 1×6 6 5
66/11 KV R/S IGC-I 2×10 20 8
66/11 KV R/S  IGC-II 2×10 20 8
66/11 KV R/S Samba-I 1×5 5 3
66/11 KV R/S Samba-II 1×4+1×5 9 5
66/11 KV R/S MES 1×5 5 5
66/11 KV R/S Rahiyan 1×10 10 5
66/11 KV R/S Raingled 1×10 10 5
66/11 KV R/S Gagwal (STD-Kathua) 1×10 10 3
66/11 KV R/S Nichla (STD-Kathua) 1×6.3 6.3 3
66/11 KV R/S Rajpura (STD-Kathua) 1×10 10 3
66/11 KV R/S Sherpur (STD-Kathua) 1×5 5 1
66/11 KV R/S Ramgarh 1×10 10 6
66/11 KV R/S Vijaypur 2×6.3 12.6 5
66/11 KV R/S Mandal 1×3.15 3.15 2
66/11 KV R/S Gurha 1×3.5 3.5 3
220/132/33KV, 2×160+2×50 MVA, Bishnah Grid Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Bishnah 2×6.3 12.6 3
33/11 KV R/S Chak Hasla. 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Salehar 2×6.3 12.6 5
33/11 KV R/S Nandpur 1×0.1+1×6.3 6.4 5
33/11 KV R/S Rangoor Camp 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S Suhagpur 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S Chak Shera 1×10 10 4
132/33 KV, 1×90 MVA, Miran Sahib Sub Station: STD-II Jammu
Receiving Station Name Configuration No x MW Capacity (MVA) Energy last month (LUs) Energy cumu FY (LUs) No of 11 KV Feeders
33/11 KV R/S Miran Sahib 1×6.3 6.3 5
33/11 KV R/S Miran Sahib 1×6.3 6.3 5
33/11 KV R/S Kullian 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Badyal Brahmana. 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S `Khas Chak 2×10 20 5
33/11 KV R/S Chakroi 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Satrayian 1×4 4 2
33/11 KV R/S Sunderpur 2×10 20 5
33/11 KV R/S Biaspur 1×6.3 6.3 3
33/11 KV R/S Kullian 1×6.3 6.3 5
33/11 KV R/S  Gadi Garh 1×6.3 6.3 2
33/11 KV R/S Chatha 1X10+1×3.15 13.15 5
33/11 KV R/S Parladhpur 1X6.3 6.3 5
33/11 KV R/S Rangpur Maulana 1×6.3 6.3 2